Европейски Програми

img17 img18

На 25 януари 2021 г. „Балдим-Федерн“ ООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) за изпълнението на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.
Общата стойност на проекта е 150 000 лева, от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране и е с краен срок на изпълнение до 25.04.2021 г. Главната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
При изпълнението на АДБФП фирмата ще съблюдава принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства, ще прилага принципите на хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие, както и ще спазва изискванията и приложимите правила за информиране на обществеността за получената финансова подкрепа и публичност на изпълнявания проект.
Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.