Европейски Програми

img17 img18

От 23.12.2015 до 23.12.2016г. „Балдим-Федерн“ ООД изпълнява проект “Подобряване на производствения капацитет и разнообразяване на продуктовия асортимент”, финансиран от ОП “Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана “ по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет:
„Доставка и пускане в експлоатация на оборудване по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 включваща:
– Цифрово-програмна навиваща и огъваща машина с диаметър на пружинната тел до 1,60мм
1 бр.;
– Цифрово-програмна навиваща и огъваща машина с диаметър на пружинната тел до 2,50мм
1бр.;
– Цифрово-програмна навиваща и огъваща машина с диаметър на пружинната тел до 4мм
1бр.
Обособена позиция 2 – Измервателно устройство за торсионни пружини и огъвни елементи
1бр.
Обособена позиция 3 – Компресор -1бр.”
Краен срок за подаване на оферти – 03.06.2016 г. 13:00 часа

документите може да свалите оттук

Разяснение към кандидатите

Успешно приключване на проекта